Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Η ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60364 αποτελεί κρίσιμο έγγραφο για τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η έκδοσή της από έμπειρους μηχανικούς στον ενεργειακό τομέα είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους:

 • Ασφάλεια: Η ΥΔΕ διασφαλίζει την τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας, μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και άλλων ατυχημάτων.
 • Συμμόρφωση: Η έκδοση ΥΔΕ αποτελεί υποχρεωτική νομική απαίτηση για την τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια.
 • Αξιοπιστία: Η συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς εξασφαλίζει αξιόπιστη και αντικειμενική αξιολόγηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Ποιότητα: Η εμπειρία των μηχανικών εγγυάται τον εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων και την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών.
 • Προληπτική Συντήρηση: Η ΥΔΕ θέτει τις βάσεις για μελλοντική προληπτική συντήρηση, προλαμβάνοντας δυσλειτουργίες και εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Η ΥΔΕ μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του εντοπισμού και της διόρθωσης ενεργοβόρων σημείων.

Επιλέγοντας τους έμπειρους μηχανικούς της Renel για την έκδοση ΥΔΕ, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία και την προστασία της επένδυσης τους.

Η ΥΔΕ περιλαμβάνει οπτική επιθεώρηση και δοκιμές για την αξιολόγηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Οπτική Επιθεώρηση:

 • Εξέταση μεθόδων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
 • Επιλογή αγωγών, διατάξεων προστασίας και υλικών
 • Σχεδιαγράμματα, πινακίδες και πληροφορίες
 • Αναγνώριση κυκλωμάτων, ασφαλειών και συνδέσεων
 • Πρόσβαση για χειρισμούς, ταύτιση και συντήρηση

Δοκιμές και Μετρήσεις:

 • Επιβεβαίωση λειτουργίας μέσων προστασίας και ποιότητας εγκατάστασης
 • Μετρήσεις με όργανα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 60364
 • Δοκιμές συνέχειας αγωγών, μόνωσης, διαχωρισμού κυκλωμάτων
 • Μετρήσεις αντίστασης δαπέδου και τοίχων
 • Εξακρίβωση συνθηκών προστασίας, έλεγχος πολικότητας, λειτουργίας και πτώσης τάσης
 • Η ολοκληρωμένη ΥΔΕ από έμπειρους μηχανικούς διασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, προστατεύοντας ζωές, περιουσιακά στοιχεία και την φήμη της επιχείρησης.
Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης προτού συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο
Δείτε επίσης

Συστήματα HVAC

Συστήματα ισχύος εκτός δικτύου

Βιομηχανικά και εμπορικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Εφεδρικά συστήματα ισχύος

Μεγάλης κλίμακας λύσεις ζεστού νερού χρήσης

Συστήματα παρακολούθησης ενέργειας

Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

Ολοκληρωμένες λύσεις μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Συστήματα αποθήκευσης μπαταριών

Λύσεις ηλιακού κιόσκι με το κλειδί στο χέρι

Διασυνδεδεμένοι Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας