Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Η Renel ανέλαβε για τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου για την παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, έλεγχο της συμμόρφωσής τους με το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020 και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για 10 ηλεκτρικές παροχές.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει η Renel με μεγάλη εμπειρία και υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες της. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου αποτελεί έναν τέτοιο σημαντικό φορέα στον κομβικό τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η διαδικασία ελέγχου των εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής διαδικασίες:

  • Οπτική επιθεώρηση της εγκατάστασης
  • Διενέργεια δοκιμών και μετρήσεων

Σημαντικά σημεία:

  • Η Renel συνεργάζεται με τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των ηλεκτρολογικών του εγκαταστάσεων.
  • Αυτή η συμφωνία υπογραμμίζει την εμπειρία και τη δέσμευση της Renel στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον ηλεκτρολογικό τομέα.
  • Η λεπτομερής διαδικασία ελέγχου θα περιλαμβάνει οπτικούς ελέγχους και δοκιμές για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ηλεκτρικών συστημάτων.
  • Αυτή η συνεργασία μεταξύ της Renel και του Οργανισμού Λιμένα Βόλου καταδεικνύει τη σημασία της τήρησης των προτύπων ασφαλείας και της διασφάλισης της αξιοπιστίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις κρίσιμες υποδομές.