Έναρξη των Renel Training Series

Βελτιώστε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και επεκτείνετε το δίκτυό σας στα επερχόμενα Renel Training Series. Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να μάθετε από τους ηγέτες του κλάδου και να ανεβάσετε την καριέρα σας σε νέα ύψη.

Η σειρά σεμιναρίων Renel Training Series αποτελείται από υβριδικές ενσωματωμένες εκπαιδευτικές ενότητες που ομαδοποιούνται για να καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης.

Θέμα: Δημόσια Έργα/ Προμήθειες, Κατασκευές & Θέση σε λειτουργία
Διάρκεια μαθήματος: 3 ώρες
Συνολική διάρκεια: 15 ώρες (5 εβδομάδες)
Τρίτη 15:00-18:00 (Έναρξη 6 Φεβρουαρίου)

Περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις, γι’ αυτό κλείστε τη θέση σας σήμερα εδώ

Παρακάτω αναλυτικά τα περιεχόμενα του γύρου σεμιναρίων σχετικά με τα Δημόσια Έργα:

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

• Συμβατικά τεύχη – Υπογραφή της Σύμβασης
• Περιγραφή ενεργειών επίβλεψης – Ελέγχου της σύμβασης έργου και το νέο σχήμα –ΙΦΕ –Π.Α. –αναδόχου
• Διαδικασία εισαγωγής Ιδιωτικού φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ) – Οι νέοι ρόλοι της ΔΥ και της ΠΑ
• Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης
• Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοινοπραξία
• Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
• Ηλεκτρονικά Ημερολόγια του έργου
• Χρονοδιάγραμμα και έλεγχος προόδου των εργασιών κατασκευής (Επισκόπηση βασικών εννοιών – Το διάγραμμα Gantt – Χρονοπρογραμματισμός Έργων με τη Μέθοδο PERT – CPM)
• Προθεσμιών : Συνολική – Τμηματικές και ‘Οριακή προθεσμία’
• Καθιέρωση πριμ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
• Επιμετρήσεις Έργων – μεταβολή του ελεγκτικού συστήματος σε δηλωτικό.
• Προκαταβολές στα Δημόσια Έργα
• Η ανακριβής Επιμέτρηση – περιπτώσεις – συνέπειες και επιβολή κυρώσεων
• Διαδικασία υποβολής Τελικής επιμέτρησης
• Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
• Αναθεωρήσεις τιμών
• Κρατήσεις – Αντικατάσταση κρατήσεων – Τόκοι Υπερημερίας

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΑΠΕ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ
• Τροποποιήσεις Δημοσίων Συμβάσεων
• Απρόβλεπτη περίσταση – κατεπείγουσα ανάγκη
• Νέες εργασίες – Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.)
• Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) –
• Απρόβλεπτα – Οι «επί έλασσον δαπάνες»
• Απολογιστικές εργασίες
• Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
• Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
• Βλάβες στα έργα: Δήλωση αναδόχου – Διαδικασία διαπίστωσης – Αποζημιώσεις
• Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα- Παράλειψη συντήρησης
• Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ –

• Υπερημερία του ΚτΈ
• Διάλυση της σύμβασης – Προσθήκη περιπτώσεων
• Διακοπή εργασιών – Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
• Έκπτωση Αναδόχου
• Ευθύνες εμπλεκομένων στην Μελέτη, στην Κατασκευή και στην Επίβλεψη Έργων
• Υποχρεώσεις Εργοδοτών
• Βιβλία και έγγραφα που τηρούνται στα Εργοτάξια – Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) – Κ.Ε.Π.Ε.Κ.
• Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των Εργαζομένων
• Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ) -Περιεχόμενα – Υποδείγματα – Εφαρμογές
• Εργατικά ατυχήματα – Πραγματικά περιστατικά – απόδοση ευθυνών εμπλεκομένων (Περιπτωσιολογία από την Νομολογία)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

• Διοικητική παραλαβή για χρήση
• Κατάργηση προσωρινής παραλαβής του έργου και ίδρυση ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
• Νέα διαδικασία παραλαβής – Νέες Επιτροπές Παραλαβής – Αρμοδιότητες μελών σε σχέση με τον Ποσοτικό και Ποιοτικό έλεγχο των Έργων
• Ευέλικτες Μορφές Ανάθεσης (Απευθείας ανάθεσης – Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)
• Βήματα Απευθείας ανάθεσης
• Ερωτηματολόγιο Σεμιναρίου