Εταιρική παρουσίαση

Πολιτική ποιότητας

Η εταιρία μας έχει θεσπίσει ως κεντρικό στόχο των υπηρεσιών της, την ικανοποίηση των πελατών. Εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ποιότητας επιδιώκουμε την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών, καθώς και την διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Οι άνθρωποι μας φροντίζουν ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές σε όλα τα στάδια υλοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία μας. Με συνεχή ανασκόπηση και επανασχεδιασμό των αντικειμενικών στόχων ποιότητας, ελέγχουμε και αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των εργασιών σε όλα τα επίπεδα.

Πολιτική ασφάλειας & υγείας

Η εταιρία μας εφαρμόζει με συνέπεια σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία το οποίο βασίζεται στην πλήρη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, που διέπουν τον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών και ταυτόχρονα στην κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου OHSAS 18001:2007. Το σύστημα υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε, παρέχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις προς τους ανθρώπους μας ώστε η καθημερινή τους εργασία, να πλαισιώνεται από απόλυτη ασφάλεια.

Περιβαλλοντική πολιτική

Η εταιρία μας δεσμεύεται για τη χρήση ορθών ως προς την προστασία του περιβάλλοντος πρακτικών, ώστε να συνδυάζεται η αποδοτική παραγωγή με την αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία. Όλες οι δραστηριότητες μας διευθύνονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και αποδοτική χρήση ανανεώσιμων και μη φυσικών πόρων.

Η συμμόρφωση με την προβλεπόμενη νομοθεσία, οι συνεχείς προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και η προσπάθεια για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής δραστηριότητας των ανθρώπων μας.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Λειτουργώντας στα πλαίσια ενός οργανωμένου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, αναγνωρίζουμε την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη. Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συμμαχίες με ευρεία γκάμα φορέων και οργανισμών και τις αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τους ανθρώπους μας. Αναλαμβάνουμε δράσεις και ανταποκρινόμαστε σε προσκλήσεις, αλληλοεπιδρούμε με όλους τους τομείς του κοινωνικού ιστού και υιοθετούμε την εθελοντική εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων.

Η RENEL αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της και τηρώντας στάση ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, συμβάλλει:

Στην οικονομική και ηθική ενίσχυση ερασιτεχνικών αθλητικών ομάδων
Στην οικονομική και ηθική ενίσχυση συλλόγων διατήρησης και ανάδειξης της παραδοσιακής κληρονομιάς της χώρας
Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συνεργατών και των εργαζομένων της μέσα από δράσεις ανακύκλωσης
Στη συστηματική διαχείριση της ενέργειας και του νερού
Στη μεθοδολογία διαχείρισης των απορριμμάτων και των συσκευασιών που προκύπτουν από τη κατασκευαστική της δραστηριότητα
Στη συμμετοχή της εταιρίας σε προγράμματα πρακτικής άσκησης για την εκπαίδευση φοιτητών και την ομαλή σύνδεση του νέου επιστημονικού δυναμικού με την αγορά εργασία

Πολιτική κατά της δωροδοκίας & της διαφθοράς

Μία από τις θεμελιώδεις πολιτικές που εφαρμόζουμε στη RENEL, είναι η Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας. Η πρακτική της διαφθοράς και του χρηματισμού είναι παράνομη, αξιόποινη και επιζήμια για τις επιχειρήσεις, τους θεσμούς και τις κυβερνήσεις και κατά συνέπεια για όλες τις κοινωνίες και τα άτομα που τις απαρτίζουν.

Τηρούμε στάση μηδενικής ανοχή απέναντι στη δωροδοκία και τη διαφθορά και η θέση αυτή βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις συναλλαγές που η επιχείρηση και οι άνθρωποι της συμμετέχουν.

Διασφάλιση ποιότητας