Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Λειτουργώντας στα πλαίσια ενός οργανωμένου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, αναγνωρίζουμε την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη.
Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συμμαχίες με ευρεία γκάμα φορέων και οργανισμών και τις αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τους ανθρώπους μας.
Αναλαμβάνουμε δράσεις και ανταποκρινόμαστε σε προσκλήσεις, αλληλοεπιδρούμε με όλους τους τομείς του κοινωνικού ιστού και υιοθετούμε την εθελοντική εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων.
Αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχει η εργασία στην ποιότητα ζωής της καθημερινότητας των υπαλλήλων μας και φροντίζουμε με διάφορες δραστηριότητες να ενισχύσουμε την ομαδικότητα και ευζωία.