Μη διασυνδεδεμένα συστήματα παραγωγής & αποθήκευσης ενέργειας

Σε απομακρυσμένες περιοχές η ηλεκτρική τροφοδοσία ενός καταναλωτή ενέργειας αποτελεί πρόκληση καθώς η εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής ενέργειας μπορεί να είναι πιο αποδοτική από ό, τι η επέκταση μιας γραμμής ρεύματος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όμως, συχνά εγκαθίστανται και σε περιοχές όπου το ηλεκτρικό δίκτυο είναι διαθέσιμο αλλά οι χρήστες επιθυμούν να αποκτήσουν ανεξαρτησία από τον πάροχο ρεύματος ή επενδύουν στην αποδεύσμευση τους από ρυπογόνες πηγές ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής η RENEL συνδυάζοντας τους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους και αποτυπώνοντας διεξοδικά τις ηλεκτρικές ανάγκες των εγκαταστάσεων σχεδιάζει και εγκαθιστά αποδοτικά, αξιόπιστα αυτόνομα συστήματα προσαρμοσμένα στην κάλυψη των εκάστοτε αναγκών και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.