Πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει ότι σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση υποχρεωτικά θα πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και περιοδικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ 60364.

Η Νομοθέτησή του νέου κανονισμού Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 60364 έγινε με το ΦΕΚ Β’4654/8.10.2021. Στόχος του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 60364 είναι η επικαιροποίηση του υφιστάμενου HD 384 με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Στο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 ορίζεται και περιγράφεται το πώς γίνονται οι διάφοροι έλεγχοι στις ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις.

Οι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μπορούν να διαιρεθούν στις τρεις ακόλουθες περιπτώ­σεις:

 • Αρχικός έλεγχος: οφείλει να πραγματοποιηθεί μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης, πριν την αρχική ηλεκτροδότηση, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του προτύπου
 • Έλεγχος μετά από επεκτάσεις ή τροποποιήσεις: θα πρέπει να γίνεται μετά την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουρ­γία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης
 • Επανέλεγχος: θα πρέπει να γίνεται είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης

 

H Renel αναλαμβάνει τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων και δοκιμών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων και βιομηχανιών, όπως προβλέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364.

 

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης τόσο κατά τον αρχικό έλεγχο όσο και τον επανέλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Κατά την ηλεκτρολογική επιθεώρηση ειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας διενεργεί τους  κάτωθι ελέγχους, δοκιμές και μετρήσεις:

 • Οπτική επιθεώρηση: διερεύνηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, με την έννοια της σωστής επιλογής των υλικών και της σωστής συγκρότησης της.
 • Δοκιμές και μετρήσεις: Μέσω των δοκιμών και των μετρήσεων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των μέσων προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με τη χρήση κατάλληλων πιστοποιημένων οργάνων γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτές.
 • Γενικά κατά την ηλεκτρική επιθεώρηση εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές και μετρήσεις:
 • Δοκιμή-μέτρηση  εξακρίβωσης συνέχειας αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των καλωδίων
 • Δοκιμή ελέγχου του διαχωρισμού των κυκλωμάτων στις περιπτώσεις των ασθενών ρευμάτων και στην περίπτωση εφαρμογής προστασίας με ηλεκτρικό διαχωρισμό
 • Εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης
 • Έλεγχοι λειτουργίας
 • Διαπίστωση της πτώσεως τάσεως
 • Έλεγχος ρεύματος διαρροής ενεργοποίησης του διαφορικού διακόπτη
 • Στα πλαίσια της επιθεώρησης η εταιρία δύναται να διεξάγει ειδικούς έλεγχους και μετρήσεις, όπως:
 • Ανάλυση Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύς (Αρμονικές, Βυθίσεις, Υπερτάσεις, κτλ)
 • Θερμογράφηση
 • Έλεγχος Συστήματος Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης Μέσης Τάσης ( Μ/Σ, Μέσα προστασίας και απόζευξης Μέσης Τάσης, Καλώδια ΜΤ, κτλ)
 • Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης η εταιρία συντάσσει πρωτόκολλο όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Οι υπηρεσίες της επιθεώρησης βάσει του προτύπου 60364 προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, βιομηχανίες και γενικά χώρους συνάθροισης κοινού εξασφαλίζοντας, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ότι:

 • Μειώνονται οι πιθανότητες ατυχήματος
 • Επιτυγχάνονται ευκολότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια των εγκαταστάσεων
 • Βελτιώνεται η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων